Eliar Elektronik Sanayi Anonim Şirketi(“ELİAR”) kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle ELİAR ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem vermektedir. Kişisel verilerin; veri sorumlusu olarak ELİAR nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

ELİAR olarak; müşteri, tedarikçi, ziyaretçi, çalışan ve çalışan adayı sıfatı ile bizimle fiziki olarak veya elektronik ortamda paylaştığınız kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”) uygun şekilde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak toplamaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak isteriz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

ELİAR tarafından; müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları, tedarikçileri ve ziyaretçi gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

ELİAR tarafından toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin planlanması ve icrası, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması denetimi ve icrası, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, personel alım süreçlerinin yürütülmesi, hukuki operasyonların yönetimi amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz toplamış olduğu kişisel verileri; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde olmak kaydıyla yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, alt yüklenicilerimize, ifa yardımcılarımıza sunduğumuz hizmet amacı doğrultusunda veya Kanunla düzenlenmiş ve Kanunlarla emredilmiş olan denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara mevzuatların çerçevesinde yurt içi ve yurtdışına aktarabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda ELİAR tarafından internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formaları gibi araçlar üzerinden, şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ELİAR içi gerekliliklerin yerine getirilmesi/faaliyetlerin sürdürülmesi, geliştirilmesi veya mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak toplanmakta ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız;

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta (“KEP”) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla) Şirketimize iletebilirsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.eliar.com.tr adresindeki  başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Esentepe Mahallesi Sağlam Fikir Sokak No:1 Şişli / İSTANBUL” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu eliarelektronik@hs03.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu : Eliar Elektronik San. A.Ş.,

Adres                   : Esentepe Mahallesi Sağlam Fikir Sokak No:1 Şişli / İSTANBUL

Başvuru Formu